• info@kktcpolisdernegi.com
 • 0542 862 70 65

KIBRIS TÜRK POLİS MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

 

 

KURULUŞ

Madde 1:  a) Derneğin adı: Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’dir.

                    b) Derneğin merkezi:Lefkoşa

                    c) Derneğin Amblemi:Zeytin Dalı İçinde Polis Kokartı (EK-C)

                    d) Derneğin Adresi:Muhtar Yusuf Galeriya Kat 2 D.114 Lefkoşa.

                    e) Derneğin şubesi olmayacaktır.

 

 

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2:  

            Üyeler arasında yardımlaşma sağlamak ve polis mensuplarının maaş (Barem), çalışma koşulları ve özlük hakları ile mesleki konularda, yasalardan doğan genel hak ve menfaatlerini elde etmek için çalışmalar yapmak. Üyelerin ihtiyaç duyması halinde hukukçu temin etmek. Polis mensuplarının etkin görev yapabilmesi için yasalardan kaynaklanan hakları ile ilgili girişimlerde bulunmak. Polis mensuplarının yararlanabileceği sosyal amaçlı işletmeler ve tesisler hakkında çalışma ve araştırma yapmak ve yasalara uygun girişimlerde bulunmak. Mevcut çalışma koşulları ve özlük haklarının, ülkemizin hedefi olan AB normlarına uygun olarak çıkarılması için uğraş vermek. Polis mensuplarının haklarının temini için devlet organları ile iş birliği yapmak. Polis mensuplarına, sosyal, kültürel ve mesleki konularda bilimsel toplantılar düzenlemek. Polislik mesleğinin geliştirilmesi için yarışmalar düzenlemek, yapılan etkinliğin basına yansımasını sağlamak.

 

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 3: Derneğe üye olma şartları aşağıda açıklanmıştır.

                        a)Asli Üye: KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden halen polis mensubu ve Sivil Hizmet görevlisi olarak hizmet veren kişiler asıl üye olabilirler.

                        b)Onur Üyesi: KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nde polis mensubu olarak çalıştıktan sonra emekli olan kişiler.

                        c)18 yaşını bitirmiş her KKTC  vatandaşı derneğe üye olabilir.

 

 

 

 

 

 

Madde 4: Kurucu Üyeler:

 


SIRA
NO
 


RÜTBE


ADI SOYADI


SİCİL
NO

KİMLİK KARTI
NO


İMZA


ADRES

1

BAŞMÜFETTİŞ

İSMAİL OSUM

00226

01531

 

LEFKOŞA

2

POLİS MEMURU

TARIK BİLLUR

01190

2281

 

LEFKOŞA

3

MÜFETTİŞ

ALİ SAVAŞ ALTAN

00648

1754

 

MİNARELİKÖY

4

POLİS MEMURU

AYBERK BESEN

01907

163143

 

AKDOĞAN

5

POLİS MÜFETTİŞİ

AYGÜN MARAŞLI

00192

1367

 

GÖNYELİ


6
 

MÜFETTİŞ MUAVİNİ

YILDIRAY PARALI

01326

2466

 

AYDINKÖY

7

POLİS MEMURU

SONER DERELİ

1044

2951

 

AKDOĞAN

8

POLİS MÜFETTİŞİ

BÜLENT DENİZKIRAN

00130

1171

 

DİKMEN

9

POLİS MEMURU

FİKRET EMİRLER

01461

2569

 

LEFKOŞA

10

POLİS MEMURU

AHMET KARLITAŞ

00895

1985

 

LEFKOŞA

11

POLİS BAŞ MÜFETTİŞİ

ARİF KORAL

00115

1305

 

LEFKOŞA

12

POLİS ÇAVUŞU

CENGİZ T. BODUR

01061

2180

 

ORTAKÖY

13

MÜFETTİŞ

YUSUF MUSİOĞLU

00221

1412

 

GÖNYELİ

               

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK  ÜYELİĞİNE ALINMA
Madde 5:

Asli Üyeliğe Alınma: Asli üyelik şartlarına haiz kişilerin, Dernek Başkanlığı’na bir giriş dilekçesi vermeleri üzerine yönetim kurulunun bu dilekçe ve diğer belgeleri (Polis Kimlik Kartı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, aylık aidat kesinti başvuru formu vs.)inceleyerek ilgilinin üyeliğine karar verir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içersinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Red kararına karşı 15 gün içerisinde haysiyet divanına itiraz edebilir. Karar haysiyet divanınca onaylandığında yürürlüğe konulur ve nihaidir.
 

Onur Üyeliğine Alınma: Polislik mesleğinde emekli olanların asıl üyelikleri sona erer ve kendilerinin kabulü sonucunda başka şart aramaksızın derneğin onursal üyesi olurlar, halen emekli olan polis mensupları da bu üyeliğe alınabilirler.

 

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yönetim Kurulu Sayısı 10 Kişi

Madde 6 –Dernek Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri:

 1. ASLİ üyeler eşit haklara sahip olup, dernekte seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. ONUR üyeleri genel kurullara katılabilir ancak oy kullanamaz, dernek organlarını seçemezler ve seçilemezler.
 3. Bütün üyelerin yakınları (anne, baba, eş ve çocuklar) derneğin her türlü yardım ve tesislerinden yararlanma hakkına sahiptir. Üye olmayanlar derneğin yardım ve tesislerinden yararlanamazlar.
 4. ASLİ üyeler, aylık aidat ödemek zorundadır. Diğer üyeler aidat ödemez ancak arzu edenler, derneğe istediği oranda maddi destek sağlayabilirler.
 5. Asli üyeler siyasi partilere üye olamazlar.
 6. Asli üyeler Adres ve iletişim numaralarındaki değişikliği Dernek Yönetim Kuruluna 15 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7: Üyelikten çıkma isteğini dilekçe ile Yönetim Kuruluna bildirmek suretiyle, her üye Dernekten çıkabilir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8:

Aylık aidatlarını üç ay süreyle ödememiş üyelere, yönetim kurulu kararı ile bu aidatlarının tamamının ödenmesi için üye kayıt defterindeki adreslerine iadeli taahhütlü olarak yazılı veya imza karşılığı elden bir tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde birikmiş aidatların tümünü ödemeyenlerin, yönetim kurulu kararı ile dernekle ilişkileri kesilir. Ancak birikmiş aidat borçlarını ve gecikme tazminatını toptan ve peşin olarak ödeyenler yönetim kurulu kararı ile derneğe eski giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden üye kaydedilebilir.

Medeni haklarını kaybedenler, haysiyet kırıcı bir suç işlemiş veya ağır hapis cezasından hüküm giymiş olanlar, 23/2016 sayılı birlikler ve dernekler kanunu ile yasaklanan dernek kurmak ve idare etmek suçlarından hüküm giymiş olanlar mahkûmiyetlerinin kesinleşmesinden sonra, yönetim kurulu kararıyla dernekle ilişkileri kesilir.

 

Derneğin adını kullanarak siyasi partilerden herhangi birinin yarar veya zararına faaliyette bulunmak veya dernek içinde üyeler arasında bu nedenle ayrılık yaratmak veya olaylara neden olmak gibi halleri tespit edilenler, üyelikten çıkarılma isteği ile yönetim kurulunca haysiyet divanına verilir.

Derneği manevi kişiliği zedeleyici eylemlerde bulunanlar, tüzük esaslarına veya derneğin amacına aykırı hareket edenler, derneğe karşı düşmanca söz ve hareketlerde bulunanlar, üstlendiği sorumluluğu yerine getirmeyenler, derneğin birlik veya beraberliğini sarsıcı davranışlarda bulunanlar, üyelikten çıkarılma isteği ile yönetim kurulunca haysiyet divanına verilir.

Haysiyet divanına verilenler dernek kurullarında görevli ise haysiyet divanı kararı kesinleşinceye kadar görevlerinde kalırlar. Haysiyet divanının üyelikten çıkarma kararı yönetim kurulunca uygulanır. Bu karar üyeye iadeli taahhütlü bir yazı ile gönderilir. Bu yazıda gerekçe gösterilmesi zorunludur. İlgili kişi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek başkanlığına başvurarak çıkarılma kararına itiraz edebilir. Bu itiraz ilk genel kurula götürülür ve genel kurulun kararına göre işlem yapılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyelerin giriş aidatları ile üyelikte geçmiş sürelerin aidatı geri verilmez. Bu gibiler derneğin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Derneğe ait rozet, dernek tanıtım belgesi ve varsa benzeri dokümanlar geri alınır.

Dernek (2)’ ve (4)’ bentlerinde yazılı sebeplerle çıkarılmış olanlar bir daha derneğe üye olarak kabul edilemez.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

ORGANLAR, İDARE, TEMSİL, PROTOKOL İŞLERİ VE YAZIŞMALAR

DERNEĞİN  ORGANLARI-GÖREV  VE  YETKİLERİ
Madde 9: Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Haysiyet Divanı

Dernek İdare Amirliği’nden ibarettir.

 

DERNEĞİN TEŞKİLATI, İDARESİ, TEMSİLİ VE PROTOKOL İŞLERİ :

 

Madde 10 : Derneğin Teşkilatı, İdaresi ve temsili ile Protokol İşlerinin yürütülmesi

Dernek LEFKOŞA’DA oluşur. Dernek bu tüzük esaslarına ve 23/2016 sayılı birlikler ve dernekler kanununa uygun olarak yönetim kurulunca, yönetilir ve temsil edilir.

 

YAZIŞMALAR

 

Madde 11

Merkezden gönderilen yazılar başkanın veya başkan tarafından yetkili kılınan kişilerin, imzasını taşır. Dernek merkezinde kanun ve tüzük hükümleriyle belirtilen defterlerin tutulmasından, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasından ve yazı işlerinin yürütülmesinden dernek idare amiri sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

 

GENEL KURUL

 

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 12 – Genel Kurulun kimlerden oluşacağı:

 

Başkan

Yönetim kurulu üyeleri

Denetleme kurulu üyeleri

Haysiyet divanı üyeleri

Hukuk müşaviri (mevcutsa)

Dernek idare amiri

Dernek Asli üyelerinin katılması ile oluşur

 

            (a,b,c,d,e,f,g) bentlerinde belirtilenler genel kurul toplantısına katılırlar. Dernek genel kuruluna izleyici olarak onur üyeleri ile davetliler ve basın mensupları katılabilir.

 

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ

 

Madde 13- Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Yeri

Genel Kurul normal olarak yılda bir kere Ocak ayı içerisinde dernek merkezinin bulunduğu Lefkoşa’da toplanır.

 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI HAZIRLIKLARI  :

 

Madde 14 – Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü

 

            Genel Kurulun yılda bir Ocak ayı içerisinde yapılacak toplantı çağrısı yönetim kurulunca yazılı olarak yapılır.

Bunun dışında yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek asıl üyelerin de beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılır. Bu isteğe bağlı olan genel kurul toplantısının bir ay içinde yapılması zorunludur.

 

ÇAĞIRMA USULÜ:

 

Madde 15- Genel Kurula Çağırma Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isim listelerini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden toplantı günü, saati yeri ve gündeme ilişkin açıklamalar KKTC’de yayınlanan yüksek tiraja sahip en fazla iki gazetede iki gün süreyle ilan edilerek ve/veya Sosyal Medya üzerinden de toplantıya çağırılır. Ayrıca toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce Lefkoşa Kaymakamlığına bir yazı ile bildirilir.

 

TOPLANTININ ERTELENMESİ:

 

Madde 16-Toplantının Ertelenmesi

Herhangi bir sebeple toplantı ertelendiği takdirde ikinci toplantı tarihi aynı gazetelerde aynı şekilde ilan edilerek üyeler çağırılır. İkinci toplantının ertelenme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

TOPLANTI NİSABI

 

Madde 17- Toplantı Nisabı

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan ASLİ üyelerin yarında bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Belirlenen saatte yeter sayı sağlanmazsa bir saat beklenir ve hazır bulunan üyelerle toplantıya başlanır.

 

a)Ancak geciktirilmiş toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanı üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Böyle bir durumda toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ileri bir tarihe ertelenir.

b)Ertelenmeden sonra yapılacak toplantıda (a) bendindeki hususlar aranmaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ YÖNTEMİ:

 

Madde 18- Genel Kurul Toplantısının Yapılışı:

a)Genel Kurul toplantısı, gazete ilanlarında belirtilen ve Lefkoşa Kaymakamlığı’na bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

b)Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen isim listesini imza ederek toplantı yerine girer.

c)17’nci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum dernek idare amiri tarafında bir tutanakla saptanır ve toplantı başkanı veya vekili veyahut yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açıklanır.

d)Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere,  bir divan başkanı ve iki kâtip seçilir. Genel kurulda gösterilen veya kendisi ortaya çıkan divan başkanı ve kâtip adayları genel kurulda sırayla açık oya konulmak ve her defasında oylar sayılmak suretiyle tespit edilir. En çok oy alanlar bu görevlere seçilmiş olur. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri divan başkanı veya kâtip olarak görevlendirilemez. Divan başkanı ve kâtip olarak görevlendirilen kişiler yeni seçilecek yönetim kurulu, denetleme kurulu ve dernek başkanlığı görevlerine de aday olamaz.

e)Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını divan başkanının nezareti altında düzenleyerek divan başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yeni başkana teslim edilir. Eski yönetim kurulu görevini yeni yönetim kuruluna teslim eder.

f) Genel Kurul kararları 10 gün içerisinde İlçe Kaymakamlığına yazı ile bildirilir.

 

DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

 

Madde 19- Divan Başkanının Görevleri

Yönetim kurulunca, tüzük ilkelerine göre tespit ve genel kurulca onaylanan gündemi sırasıyla yürütür. Genel kurulun yasalar ve tüzük hükümlerince uygun biçimde çalışmasını, genel kurula getirilen konuların sırasıyla müzakeresini ve söz ve isteklerin sıraya konulmasını sağlar. Konu dışına çıkanları uyarır. Kışkırtma yapanları, konuşmacıya sataşanları ve disiplini bozanları genel kurul kararıyla belli bir süre içi, gerekirse emniyet güçleri marifetiyle toplantı yeri dışına çıkarır. Disiplinin korunmasını, tutanakların zamanında yapılmasını güvence altına alır.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR(GÜNDEM):

 

Madde 20-Toplantı Gündemi

Genel kurul toplantısından yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Gündemi yönetim kurulu belirler. İlave olarak her üyenin ayrıca gündeme yeni madde ekleme hakkı vardır. Ancak bu hak genel kurul toplantısından asgari bir hafta önce yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmiş olmalıdır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından yazılı ve imzalı olarak teklif edilerek görüşülmesi istenen konular olursa bunlar da gündeme alınır. Genel kurul, gündemindeki konuların sırasını lüzum görürse değiştirebilir. Ancak, seçim daima sonuncu maddede yer alır.

 

RAPORLAR:

 

Madde 21-Raporlar

Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço (Gelir-Gider hesapları) yeni bütçe tasarısı, haysiyet divanı raporu ve denetleme kurulu raporu çoğaltılarak toplantıdan en geç bir hafta önce dernek merkezinde ilan tahtasına asılır.

 

GENEL KURULDA OY KULLANMA USULÜ:

 

Madde 22- Oy Kullanma Usulü

Genel kurulda asli üyelerin birer oy hakkı vardır ve üyeler bu oyu bizzat kullanmak zorundadır. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, idare amiri ile hukuk müşaviri kurulda, yönetim kurulunun ibrasında, oylamaya katılamazlar. Kendisi hakkında oya başvurulan üye de bu oylamaya katılamaz. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde divan başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde23- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Dernek genel kurulu, dernek yönetiminde bütün yetkileri üzerinde toplayan en yüksek karar organıdır. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının, (varsa Haysiyet Divanı raporunun) okunması ve bu raporlar üzerinde müzakere açılması diğer konulardan önce yapılır.

Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır.

a)Yönetim ve denetleme kurul raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması.

b)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

c)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

d)Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

e)Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yapılması.

f)Dernek organlarının seçimi.

g)Derneğin feshi.

 

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

 

Madde 24- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

Aşağıda belirtilen esaslara göre Yönetim Kurulunun istemi veya Üyelerinin 2/3’ünün isteği ile hazırlanmış ve asgari 15 gün önce üyelere bildirilmiş değişiklik önerilerinin dernek genel kurulunca müzakere ve hazır bulunanların üçte iki çoğunluğuyla kabulü suretiyle değiştirilir.

a)Yönetim kurulunca gerekçeli olarak hazırlanarak genel kurula sunulan önerilerle.

b)Genel Kurulu oluşturan üyelerin üçte biri tarafından imzalı ve gerekçeli olarak genel kurul tarihinden asgari 10 gün önce sunulan önerilerle değiştirilebilir.

 

GENEL KURULDA SEÇİM:

 

Madde 25- Genel Kurulda Seçim

 

Aşağıda esas ve sıraya göre gizli oy açık sayımla yapılır. Seçim için farklı seçim pusulaları kullanılır ve oylama bir defada yapılır. Genel kurulda seçim iki yılda bir yapılır.

 

Başkan

Yönetim kurulu üyeleri(7 Asıl ve 3 Yedek üye seçilir)

Denetleme kurulu(3 Asıl ve 2 Yedek üye seçilir)

Haysiyet divanı (Asgari 5 üyeden meydana gelir)

 

Madde 26- Seçim Usulü

Adayların saptanması ve seçim pusulalarının hazırlanmasında aşağıdaki usul izlenir.

a)Genel kurulda başkanlığa ve çeşitli kurullara seçilmesi istenen adayların listesi divan başkanlığı tarafından saptanır ve soyadı esas alınarak alfabetik sıraya göre listeler hazırlanır. Dernek başkanlığına, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanı gibi organlara seçilmek istenen asıl üyelerin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekir. Gıyaben aday gösterilemez. Genel kurul sırasında, adaylık isteminde bulunanlar bu istemlerini divan başkanlığına yaparlar. Aday listeleri bu görevlere istekler göz önünde tutularak düzenlenir.

b)Genel Kurullar için seçim pusulaları, kurulu oluşturacak üye adedine göre yönetim kurulunca çoğaltılır. Her organ için ayrı ayrı tertiplenir ve mühürlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısı pusulanın altında açıkça belirtilir. Yönetim kurulunca düzenlenmeyen pusulalar geçerli sayılmaz.

c)Seçim pusulaları, genel kurulun açılış günü katılım listesi imzalanırken, idare amiri tarafından üyelere dağıtılır.

 

Madde 27- Seçimlerin Yapılışı

 

Seçimler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Dernek başkanının ve organların seçiminde ortaya çıkan adan sayısı tüzükte gösterilen miktar kadar ise seçim yapılmaz. Başkan ve diğer adaylar seçilmiş kabul edilir.

Genel Kurula katılan üyeler aday listelerinde gösterilen adayları tanımak, niteliklerini bilmek ve talip oldukları görevin özelliğine göre bir değerlendirme yapmak zorundadır. Seçim işlemine yukarıdaki ölçüler içinde gerekli önemin verilmesini sağlaması için genel kurul divan başkanları seçiminden önceki çeşitli listelerdeki adayları soyadı sırasına göre üyelere tanıtır.

Derneğin herhangi bir asıl üyesi genel kurul toplantısında bir göreve kendini aday gösterebilir veya bir başkası tarafından adaylığı teklif edilebilir. Teklif edilen üye adaylığı kabul etmesi halinde adaylığı kesinleşir.

Genel kurul üyeleri divan başkanlığınca hazırlanmış listelerdeki adaylardan dilediğini, belirlenen miktara göre seçim pusulasına yazar.

Genel kurulda seçim sırası gelince alfabetik soyadı sırasına göre üye adı okunarak seçime başlanır. Divan Başkanı ve kâtipler oylarını son olarak kullanır. Seçim pusulaları özel kutu veya sepetlere atılır. Oy pusulalarına herhangi bir özel işaret konulamaz. Asıl ve yedek üye toplamından eksik yazılmış oy pusulaları geçerli fakat fazla kişiye oy kullanılmış pusulalar geçersiz sayılır. Bunun dışında hatalı oy pusulalarının hangilerinin geçerli veya geçersiz sayılacağına divan başkanlığı karar verir.

 

Madde 28 – Seçim Sonuçlarının Açıklanması

Divan başkanlığı, seçim pusulalarında oylamaya göre her görev grubunda oy alan bütün adayları aldıkları oy miktarına göre bir sıraya koyar, en çok oy alandan başlayarak aşağıya doğru sıra ile seçim pusulalarının altında açıklanan asli ve yedek üyeleri işaretler ve alt tarafı iki kâtip ve divan başkanı tarafından imzalanarak bir tutanak haline getirilir. Bu tutanak genel kurulun ana tutanağına eklenir ve seçilen yeni başkana imza karşılığı teslim edilir. Tasnif sonucu adaylardan eşit oy alanlar görülürse divan başkanı tarafından eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Kurayı kazanan o göreve seçim pusulasındaki sıraya göre seçilmiş sayılır. Tasnif işlerinin bitiminde divan başkanı seçim sonuçlarını seçim tutanaklarından okumak suretiyle ilan eder.

 

GENEL KURULUN KAPANIŞI:

 

Madde 29- Genel Kurulun Kapanışı

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra divan başkanı bir konuşma yapar ve yeni görevlilere başarı dileği ile genel kurulu kapatır.

 

 

 

SEÇİM SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

Madde 30- Seçim Sonuçlarının İdareye Bildirilmesi

Genel kurulca yapılan seçimlerde yönetim ve denetleme kurulları asli ve yedek üyeliklerine seçilenlerin adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği ve ikametgâhı, Lefkoşa Kaymakamlığına dernek başkanlığı tarafından on gün içinde bir yazı ile bildirilir. Ayrılanların yerine yeni bir üyenin seçilmesi halinde değişiklik aynı usule uyularak yazı ile bildirilir.

 

GENEL KURUL KARARLARININ ÜYELERE BİLDİRİLMESİ:

Madde 31- Genel Kurulda alınan kararlar 10 gün içerisinde üyelere sözlü veya Sosyal Medya(Basın, TV, İnternet Ortamı, vb.) üzerinden bildirilir.

 

DERNEK GENEL KURULUNUN GİDERLERİ:

 

Madde 32- Genel Kurul Giderleri

Dernek genel kuruluna katılacak üyelerin yolluk ve diğer giderlerini kendileri karşılar. Dernek başkanlığınca sadece genel kurul toplantısı sırasında yapılacak izaz ve ikram hariç genel kurula katılanlara hiçbir ödeme veya başka bir maddi yardım yapılamaz.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR:

 

Madde 33- Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu kararı veya üyelerin 1/5’inin istemi üzerine olağan üstü olarak tüzüğün 13, 14 ve 15’nci maddelerde belirlenen usullere göre toplanır. Olağanüstü genel kurul hangi amaçla toplanmış ise yalnız o husus görüşülüp karara bağlanırdı. Olağan genel kurul toplantısı için yapılan bütün hazırlık ve yöntemler olağanüstü genel kurullar için de aynen uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

            DERNEĞİN YÖNETİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

DERNEK BAŞKANI:

Madde 34

Genel kurulca seçilen başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder ve yönetim kurulunun kararlarını uygular. Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Derneği içte ve dışta temsil eder, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla dernek adına konuşmalar yapar. Derneğin genel olarak çalışmalarını düzenler. Yönetim kurulunca alınan kararları yerine getirir. Gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Mali konularda ita amiri olup yönetim kururu kararlarına uygun olarak harcama yapma yetkisine haizdir. Başkanın yokluğunda kendisine başkan yardımcısı, başkan yardımcısının da yokluğunda genel sekreter, vekâlet eder. Başkanın vefatı, sağlık veya diğer bir nedenle dernek başkanlığı görevini yerine getirememesi veya bu görevden istifa ederek kesin olarak ayrılması halinde altı ay içinde yeniden genel kurula gidilerek seçimler yenilenir.

 

YÖNETİM KURULU

 

Madde 35- Yönetim Kurulu

Dernek genel kurulundan sonra en yetkili organdır. En az yedi asli ve üç yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir.Kurul başkana veya başkanla birlikte üyeleri arasından bir kaçına temsil yetkisi verebilir. Dernek adli müşaviri ile idare amirini seçerek görevlendirir. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI:

 

Madde 36- Yönetim Kurulunun Çalışmaları Dernek genel kurulunca seçilen yönetim kurulu, genel kurulun kapanışını izleyen gün toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar. Başkan bu toplantıda, yönetim kurulu üyeleri arasından aşağıda görevlere birer görevli seçer.

Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter

Teşkilat Başkanı

Dış ilişkiler Başkanı

Basın, Yayın ve Protokol Başkanı

Sosyal hizmetler başkanı

Muhasip

Faal üye

            Yönetim Kurulu bundan sonra yapılan işleri koordine etmek ve yapılacak olanları planlamak maksadıyla başkan veya başkan yardımcısının başkanlığında belirli bir gündeme bağlı olarak ayda bir olacak şekilde toplanır. Gerekli hallerde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanır. Toplantılar başkan ve üyelerin yarısından en az bir fazlasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu taraf geçerli sayılır. İvedi karar gerektiren hallerde yönetim kurulunun toplanmasına gerek kalmadan üyelerin yazılı oyları alınmak suretiyle de karar alınabilir. Bu kararın geçerliliği üyelerin oy çokluğu ile mümkün olur.

 

            Toplantılara denetleme kurul başkanı bulunmadığı hallerde denetleme kurulundan bir üye ve Hukuk Müşaviri de davet üzere katılabilir. Bunlar gerektiğinde görüşlerini açıklayabilir ve teklifte bulunabilir ancak oylamaya katılamaz. Başkanın uygun görmesi halinde derneğin asıl üyelerinden arzu edenler, toplantılara katılarak fikirlerini ortaya koyabilir fakat oylamaya katılamazlar. Yönetim kurulu başkanlıklarında görevli yönetim kurulu üyelerinde istifa suretiyle ayrılanların yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır.                                   

            Yönetim Kurulu üyelerinden görevini savsaklayan, toplantılara katılmamayı alışkanlık haline getirenler, başkanlıkça kabul edilen bir mazeret dayanmadan üç defa üst üste yapılan toplantılara katılmayan, yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu üyeliği düşer.

            Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde seçim tutanağındaki sıraya göre yedek üyelerle doldurulur. Ancak üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinde sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

DERNEK BAŞKAN YARDIMCISI:

Madde 37-Dernek Başkan Yardımcısı

Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve dernek tüzüğünün belirlediği görevleri yerine getirir. Başkana görevlerin yapılmasında yardım eder. Başkanın verdiği ve yönetim kurulunca belirlenecek diğer görevleri yerine getirir.

 

GENEL SEKRETER:

Madde 38- Genel Sekreter

Başkanın ve yardımcısının bulunmadığı zamanlarda onlara vekâlet eder ve dernek tüzüğünün belirlediği görevleri yerine getirir. Başkanın fikrini de alarak yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Dernek merkezinin yazı işlerini yönetir. İdari amirinin çalışmalarına nezaket eder. Başkan ile başkan yardımcısının verdiği ve yönetim kurulunca belirlenecek diğer görevleri yerine getirir.

 

TEŞKİLAT BAŞKANI:

Madde 39- Teşkilat Başkanı

Başkanın fikrini de alarak dernek teşkilatının geliştirilmesi, diğer sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının takip edilmesi, derneğin uzun vadeli çalışmalarına esas olacak planlamaları yapar. Derneğin yıllık faaliyetlerini bir faaliyet takvimi üzerinde takip ve kontrol ederek zamanı geldiğinde ilgilileri ikaz eder. Başkan ile başkan yardımcısının verdiği ve yönetim kurulunca belirlenecek diğer görevleri yerine getirir.

 

 

Madde 40-Hukuk Danışmanı:

Hukuk Danışmanı, dernek başkanı tarafından atanır. Başkana bir yıl boyunca yapılacak olan organizasyonlarda ve tüzük değişikliklerinde hukuksal açılardan tavsiyelerde bulunur. Yönetim ve direktörler kurulunun tüzüğe uygun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Raporunu denetleme kuruluna bildirir.

 

DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI:

Madde 41- Dış İlişkiler Başkanı

Başkanın fikrini alarak ve teşkilat başkanı ile koordineli olarak derneğin diğer ülkelerde bulunan polis teşkilatları ile iyi ilişkilerini düzenler. Bu maksatla dışişleri bakanlığı ile ilgili diğer devlet kurumlarında girişimleri yönetir. Dernek başkanı ve birlikte yurt dışında derneği temsil yetkisine sahiptir.

Başkan ile başkan yardımcısının verdiği ve yönetim kurulunca belirlenecek diğer görevleri yerine getirir.

 

BASIN, YAYIN VE PROTOKOL BAŞKANI:

Madde 42- Basın, Yayın ve Protokol Başkanı

Derneğin basın ve yayın organları ile ilişkilerini takip ve kontrol eder. Yurt içinde ve yurt dışında basın ve yayın organlarında dernekle ilgili ortaya çıkan haberleri takip ederek dernek başkanına ve yönetim kuruluna bilgi verir. Özellikle yurt içinde basın ve yayın organlarında yer alan haberleri takip ederek gelişmelere göre alınması gereken önlemleri başkana ve yönetim kuruluna teklif eder. Dernek yayınlarının ve WEB sayfasının dernek ilkelerine ve polis yasası ve tüzüğüne uygun olarak düzenlenmesinden sorumludur. Faaliyetlerin yürütülmesinde takip edilecek protokol kurallarını düzenler, resmi törenlerde protokol kurallarına uyulmasını takip eder. Başkan ile başkan yardımcısının verdiği ve yönetim kurulunca belirlenecek diğer görevleri yerine getirir.

 

SOSYAL HİZMETLER BAŞKANI:

Madde 43- Sosyal Hizmetler Başkanı

Derneğin bütün sosyal hizmetlerinin ve moral faaliyetlerinin planlanmasından ve onaylanmış planların yürütülmesinden sorumludur. Derneğin sahip olduğu bütün sosyal tesislerin genel olarak yönetiminden sorumludur. Başkan ile başkan yardımcısının verdiği ve yönetim kurulunca belirlenecek diğer görevleri yerine getirir.

 

MUHASİP:

Madde 44- Muhasip

Derneğin hesap işlerini, kanunlara ve tüzük esaslarına göre yürütür. Muhasebe işlerinin özelliğine uygun olarak gerekli defter ve kayıtlar tutar. Bütçenin hazırlanarak onaya sunulmasından ve yapılan harcamaların hesabını vermekten sorumludur. Toplanan aidatların ve elde edilen diğer gelirlerin yasalara ve tüzük esaslarına uygun olarak muhafaza edilmesinden ve harcamaların bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yapılmasından sorumludur. Başkan ile yönetim kuruluna bütçe durumu hakkında bilgi vererek gelirlerin arttırılması ve yapılacak harcamaların uygun esaslarda ve planlı olarak yapılmasını sağlar. Dernek tarafından kurulan ve işletilen tesislerin gelir gider hesaplarını kontrol eder. Dernek adına yapılan harcamalarda her fatura, makbuz veya tutanağın arkasına harcamanın ne maksatla yapıldığını yazarak harcama yapana imzalatır ve dernek başkanına onaylatarak, ödemelerin dernek başkanı ve muhasip tarafından imzalanmış banka çekleri ile yapılmasını sağlar.

 

İDARE AMİRİ:

Madde 45- İdare Amiri

Dernek idare amiri, dernek asıl üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından ilk toplantıda seçilir ve bir yıl süreyle görevlendirilir. Dernek başkanının isteği ve yönetim kurulunun onayı ile idare amiri istenildiği zaman değiştirilebilir. Dernek merkezinde tertip ve düzenin sağlanmasından ve merkezin açık bulundurulmasından dernek merkezinden görevlendirilecek sekreterlerin çalışmalarına nezaret ve koordine etmekten dernek idare amiri sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

DERNEĞİN DENETLEME KURULU

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  :

 

Madde 46- Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetleme kurulu üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında bir üye, Denetleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirir. Denetleme kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Denetleme kurulu, dernek genel merkezinin idari ve mali işlemlerinin tüzük hükümlerine ve yasalara uygunluğunu incelemek için genel kurulca seçilir.

Denetleme kurulu genel merkezin idari ve mali işlemlerini, yılda en az üç kez (dört ayda bir) resen denetler ve raporunu yönetim kuruluna verir. Ayrıca iki genel kurul arasındaki süreyi kapsayan birer devre sonuç raporu düzenleyerek bunu da yönetim kurulu tarafından tanzim olunup genel kurula sunulmakta olan çalışma raporuna eklenmek üzere yönetim kuruluna verir.

Denetleme kurulu, başkanlığın göreceği lüzum üzerine, derneğin herhangi tesisini ve misafirhanesini denetleyebilir ve raporunu başkanlığa verir.

 

 

 

 

YASA VE TÜZÜĞE  AYKIRILIK HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  :

 

Madde 47- Yasa ve Tüzüğe Aykırılık Halinde Yapılacak İşlemler

Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetlemeler sırasında yasa ve tüzüğe aykırılığa rastlandığı takdirde buna ait raporlar yönetim kurulunca esaslı bir incelemeye tabi tutulur. Yönetim kurulu inceleme sonunda aykırılığın niteliğine göre takdir yetkisini kullanarak.

Aykırılık sadece disiplini ilgilendiriyorsa haysiyet divanına sevk edilir

Aykırılık, mal veya parasal ise, tahsil ve tazmini için yasal işlem yapılır.

Aykırılık konusu suç teşkil ediyorsa, yetkili makama suç duyurusu yapılır.

Aykırılık, yönetim kurulu tarafından yapılmış ise bu takdirde dernek genel kurulu toplantısına kadar beklenir. Ancak yolsuzluğun vakit geçirilmeden işleme konulmasının zorunlu görülmesi halinde denetleme kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırtarak konu orada görüşülüp karara bağlanır.

Haklarında adli kovuşturma açılmasına karar verilmiş olan görevlilere gerektiğinde işten el çektirilmesinde yetkili makam, yönetim kuruludur.

Denetleme kurulu görevlerini kurulca yapar. Denetleme yapılacağı sırada, hastalık ve diğer nedenlerle kurula katılması mümkün olmayan asli üyenin yerine, geçici olarak yedek üyelerden birinin alınması suretiyle kurulun tamamlanması sağlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

HAYSİYET DİVANI

 

Madde 48:HAYSİYET DİVANI KURULMASI GÖREV VE YETKİLERİ  :

Haysiyet Divanı Derneğin disiplin ile ilgili işlerini bu tüzükte kendisine verilen diğer görevleri yapmak üzere asgari beş üyeden meydana gelen haysiyet divanı bulunur. Kendi aralarından bir üyeyi Haysiyet Divanı Başkanı olarak seçerler. Haysiyet divanı üyeleri derneğin diğer organlarında başka bir görev alamazlar.

Haysiyet divanında görüşülecek işler yönetim kurulu kararı ile bu divana verilir. Haysiyet divanı kendisine verilen işlerde lüzum gördüğü her türlü inceleme ve araştırmayı yapabilir. Dosyada yoksa veya gerek görülüyorsa ilgilinin beyan ve savunmasını da alır. Haysiyet divanı kararına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz olunabilir. Yapılan itirazlar dernek genel kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

DİSİPLİNE AYKIRI HAREKETLER VE DİSİPLİN CEZALARI

 

Madde 49:DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI  :

Disiplin Kurulu Genel Kurulda seçilen 5 üyeden oluşur. Seçilen üyeler Genel Kurul toplantısını müteakip en geç 15 gün içerisinde yapacağı ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve bir kâtip seçer.

Disiplin Kurulu en az 4 üye ile toplanır ve üyelikten çıkarma ile ilgili kararını en az üç üyenin oyu ile alabilir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu ilgiliyi Disiplin Kuruluna vermemekte ısrar ettiği hallerde Dernek üyelerinin 1/5’i tarafından sevk edilen herhangi bir üyenin üyelikten çıkarılması istemi ile ilgili kararın Disiplin Kuruluna yazılı olarak verilmesi üzerine, ilgili üyeye yazılı olarak ve imza karşılığı elden vermek suretiyle veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla aleyhinde istemi bildirir ve en geç 15 gün içerisinde yazılı beyan sözlü olarak savunmasını yapmasını aksi takdirde savunma alınmadan da gerekçeli karar veya kararların alınacağı bildirir.

Disiplin Kurulu, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunması yanında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra gerekçeli olarak kararını verir ve bu kararı yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunar ve ilgi üyeye bildirir.

Disiplin Kurulu üyelikten 1 yıla kadar geçici çıkarma, uyarma ve kınama cezalarını verebilir.

Disiplin Kurulu kararları kesindir. Ancak Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezalar Genel Kurul tarafından şartlı veya şartsız affedilebilir.

 

Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar;

Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenlere uyarma, tekrar etmesi halinde üyelikten kesin çıkarma.

Yasaya ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlere kınama, tekrar etmesi halinde üyelikten kesin çıkarma.

Dernek organlarının görevlerini yapmasına, derneğin projelerini veya faaliyetlerini gerçekleştirilmesine haklı bir sebebi olmaksızın engel olanlara 1 yıla kadar geçici kınama, tekrar etmesi halinde kesin çıkarma.

Dernek içerisinde ve dışında sözle veya yayım aracılığı veya eylemli olarak dayanışmayı bozucu hareketlerde bulunanlar, Dernek üyelerinin şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunanlar, Dernek üyesi olarak kalmalarında sakınca bulunanlar hakkında kesin çıkarma cezası verilir.

 

 

 

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde 50 :DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI  :

a)  Üye aidatları

b) Dernek tarafından yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, yurt içi ve yurt dışı gezileri, spor yarışması ve konferanslar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler

c) Derneğin mal varlığından ve bankalardaki mevduatlardan elde edilen gelirler.

Yönetim kurulu kararı ile gerektiğinde aylık aidat haricinde üyelerden toplanacak paralar.

ç) Misafirhane, kitaplık, okuma odası ve benzeri tesislerden elde edilecek gelirler.

d) Sportif faaliyetler için spor sahası, salon ve benzeri tesisler açmak suretiyle elde edilen gelirler

e) Kamp gelirleri.

f) Kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Açılacak lokallerden sağlanan gelirlerden oluşur.

 

ÜYE AİDATLARI:

Madde 51:    Üye aidatları

Asli üyeler derneğe aylık aidatlarını bu tüzüğün belirttiği süreler içinde ve aşağıda esaslar çerçevesinde ödemek zorundadır.

Dernek aylık aidat miktarı 5 (beş) TL olup aylık aidatlar her yıl yönetim kurulu tarafından yeniden saptanır.

Aidat her asli üye tarafından eşit miktarda ödenir hiçbir üyeye ayrıcalık tanınmaz. (Onur üyeleri aidat ödemez ancak arzu edenler derneğe istediği oranda maddi destek sağlayabilir.)

Üyeliğe kayıt edilmek için müracaat tarihinde tespit edilmiş aylık aidat kesinti başvuru formunun verilmesi veya ilk ay aidatının da peşin olarak ödenmesi gerekir. Müteakip aylarda aylık aidat maliye bakanlığınca kesilerek dernek hesabına havale edilir. Maliye bakanlığından aylık kesinti yaptırmayan üyeler her ay aidatını derneğin banka hesabına yatırarak dekontu ibraz etmek veya dernek muhasibine makbuz karşılığı nakit ödeme yapmak zorundadır. Üç ay süreyle ödenmeyen aidat için ilgili üye ikaz edilir ve bu tüzüğün yedinci maddede 6. Fıkrası esaslarına göre işlem yapılır.

Derneğin tüm gelirleri ancak amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Hiçbir suret ve şekilde üyeler arasında kazanç paylaşımı olamaz.

 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

Madde 52- Bağış ve Yardımlar

Tüzüğe uygun olarak özel ve tüzel kişilerin derneğe yapacağı bağış ve yardımlar dernek adına irad kaydedilir.

 

EĞLENCE VE GÖSTERİ GELİRLERİ:

Madde 53- Madde ve Gösteri Gelirleri

         Yetkili makamlardan izin almak koşulu ile yapılan eğlence ve gösteri gelirleri derneğe irad kaydedilir.

 

PİYANGOLAR VE DİĞER GELİRLER  :

Madde 54- piyangolar ve Diğer Gelirler

Yetkili makamlardan izin almak koşulu ile piyango düzenleme dergi, kitap ve CD çıkarmak, takvim, dernek tanıtım belgesi vs. Yaptırmak yönetim kurulu kararı ile olur. Bunların geliri derneğe irad kaydedilir.

 

İŞLETME GELİRLERİ  :

Madde 55- İşletme Gelirleri

Çeşitli işletmelerden elde edilecek gelirler de derneğe aittir.

 

 

DERNEK GELİRLERİNİN SARFI  :

 

Madde 56- Dernek Gelirlerinin Sarfı

Gelirlerin sarfı bütçeye ve yönetim kurulunca tespit edilecek usullere göre yapılır. Gelirlerin verimli hale getirilme biçimi genel merkezde yönetim kurulunca saptanır.

 

PARALARIN MUHAFAZASI  :

Madde 57- Paraların Muhafazası 

Dernek genel merkezinin ihtiyaçları dışında fazla paralar yönetim kurulunca belirlenecek bankalarda açtırılacak vadeli ve cari hesaplara yatırılarak saklanır. Mevcut paranın Türk parası olarak ve döviz olarak açılacak hesaplara yatırılmasına ve gerektiğinde bunların değiştirilmesine yönetim kurulu kara verir. İhtiyaç olduğu zaman bankadan para, yetkili ve sorumlu imza sahipleri tarafından çift imza ile çekilir ve gününde ihtiyaç yerine ödenir.  İmza yetkisi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve tatbiki imza örnekleri ilgili bankalara ve Lefkoşa Kaymakamlığı’na bir yazı ile bildirilir.

 

DERNEK TAŞINMAZ MALLARI  :

Madde 58- Taşınmaz Mallar

Dernekçe satın alınan veya bağış, vasiyet vs. surette derneğe intikal eden genel merkezin ve işletmelerin tasarrufları altındaki taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescil ettirilir. Bu mallardan dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler dernek tarafından satılarak paraya çevrilebilir. Tapu işlemleri için gerekli yetki ilgililere yönetim kurulunca verilir. Tapular başkanlıkta saklanır. Bir taşınmaz malın alınması ve satılması yönetim kurulunun önerisi ve dernek genel kurulunun kararı ile olur.

 

DOKUZUNCU  BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

DERNEĞİN YAYIN ARAÇLARI  :

Madde 59-  Dernek Yayın Araçları

Dernek aşağıdaki yayın araçlarından yararlanırlar:

 

a)Bülten :  Dernekle ilgili olayları ve haberleri güncellik niteliğini koruyabilecek süreler içinde dernek üyelerine yansıtmak için başkanlıkça bir bülten çıkarılabilir.

b)Faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurabilmek için yasal mevzuat çerçevesinde radyo, televizyon kanalları ve/veya Sosyal Medya üzerinden Polis örgütünün görev ve hizmetleri ile ilgili veya siyasal amaçlı olmamak koşulu ile bilgi ve demeç verilebilir. Buna yönetim kurulu yetkilidir.

 

BİLDİRİ YAYINLAMA VE KONUŞMA YETKİSİ:

Madde 60-Dernek Adına Bildiri Yayınlama Yetkisi

Dernek adına bildiri yayınlama yetkisi yönetim kurulundadır. Kurulun toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantıya çağırılır ve karar alındıktan sonra başkan dernek adına bildiri yayınlayabilir. Bildiriler dernek yasası ve Polis yasası madde 56 hükmüne uygun olarak yayınlanır.

 

Madde 61-Dernek Adına Konuşma Yetkisi

Dernek adına konuşma yetkisi başkana aittir. Dernek başkanı, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belli konularda konuşma yetkisi verebilir.

 

DERNEK GÜNÜ VE TÖRENLERE KATILMA:

Madde 62- Törenlere Katılma

Derneğin kuruluş günü her yıl derneğin genel merkezinde kutlanır.

 

PLAKET, TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİ:

Madde 63- Dernek Plaketi, Takdir ve Teşekkür Belgeleri

Aşağıda esaslar dâhilinde onurluk, takdir veya teşekkür belgesi verilebilir.

 1. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ile haysiyet divanı üyeliklerinde hizmet süresi 5 yıl ve daha fazla olanlara dernek plaketi verilebilir.
 2. Derneğe maddi yardım ve bağışta bulunanların, yaptığı maddi yardım ve bağış miktarı yönetim kurulunca değerlendirilerek dernek plaketi, takdir veya teşekkür belgesi verilebilir.
 3. 60 yaşını doldurmuş dernek üyelerine dernek plaketi verilebilir.

 

 

 1. Dernek üyesi olan veya üye olmadığı halde derneğe, olağan üstü yarar sağlayan kültürel ve sanatsal faaliyette bulunarak derneği tanıtıcı girişimlerde bulunan özel ve tüzel kişiler dernek plaketi, takdir veya teşekkür belgesi alabilir.
 2. Plaket, takdir ve teşekkür belgesinden hangisinin verileceğinin derneğe ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine etkili olacak hizmetleri sağladıkları veya sağlayacağı kesin olan yararları göz önüne alınarak başkanın önerisi üzerine yönetim kurulunca karar verilebilir.
 3. Uygun görülen plaket, takdir veya teşekkür belgeleri uygun ortamlar yaratılarak azamı miktarda üyenin huzurunda, asgari olarak yönetim kurulu üyelerinin huzurunda verilir. Plaket, takdir veya teşekkür belgesi almayı hak edenlerin ölümleri halinde bu belgeler eşine, eşi yoksa en büyük çocuğuna verilir.

 

Madde 64- Dernek Plaketi Takdir belgesi ve teşekkür belgesinin düzenlenmesi

Yönetim kurulunca belirtilen şekil, ebat ve renklerde olarak yönetim kurulu kararı ile yaptırılır. Plaket, takdir ve teşekkür belgeleri, başkan tarafından imzalanır.

 

DERNEK ROZETİ VE TANITIM BELGESİ;

Madde 65- Dernek Rozeti ve Tanıtım Belgesi

Dernek genel merkezinde aşağıda yazılı defterler bulundurulur.

Üye Kayıt Defteri: Bu deftere derneğe üye sıfatıyla girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aylık ve yıllık olarak ödedikleri aidatlar yazılır

Genel Kurul Karar Defteri: Genel kurul kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı karara iştirak eden genel kurul başkanlık divanı ile yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imza olunur.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararın altı karara iştirak eden genel kurul başkanlık divanı ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imza olunur.

Gelir ve Gider Hesap Defteri: Derneğin her türlü gelir ve gideri usulüne uygun şekilde bu deftere kaydolunur.

Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bu defter özel usulüne göre tutulur.

Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve sırasıyla bu deftere yazılır. Gelen evrak asılları ve giden evrak yazılarının kopyaları ilgili dosyalarda saklanır.

Demirbaş Eşya Defteri: Bu deftere derneğin taşınabilir her türlü demirbaş eşyası kaydolunur.

Misafir Kayıt Defteri

 

 

 

KAYIT SİLME:

Madde 64- Kayıt Silme İşlemleri

Kullanılmayacak duruma gelen demirbaş eşyaların, Dernek İdare amirinin teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile Yılda bir kez kayıt silinmesi yapılabilir. Yapılan Kayıt Silme işlemleri konusunda Genel Kurula bilgi verilir. 

 

DERNEĞİN FESİH KARARI:

Madde 67 Derneğin Feshi:

 1. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin genel kurul toplantısına katılması zorunludur. Bu çoğunluk elde edilmezse üyeler 15’nci maddede belirtilen usule uyularak 2’nci defa çağırılır. 2’nci çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun feshi kararı görüşülür. Feshi kararı hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde Lefkoşa Kaymakamlığı’na bir yazı ile bildirilir
 2. Kendiliğinden dağılmış sayılma halleri: Dernek kuruluş amaç ve şartları kaybettiği, gelirleri ve giderleri itibari ile borçlarını ödeyemez hale düştüğü, yönetim kurulunun tüzük gereğince teşkiline imkân kalmadığı, genel kurul toplantı, yeter sayı, bulunamaması yüzünden üst üste iki defa yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu nedenlerle kendiliğinden dağılma halinin tespiti Lefkoşa Kaymakamlığının kararıyla olur.

 

TASFİYE:

Madde 68: Derneğin Tasfiyesi

a.Derneğin feshi veya dağılması halinde, derneğin mal, para v